menu close menu

Ски Алпийски дисциплини

SKI ALPINE DISCIPLINES-World Elite Photos


МЕТОДИКА 

ПРОБЛЕМАТИКА

ОСОБЕНОСТИ НА СКИ СПОРТА

1.     По своята динамична структура, като характеристика на спортна дисцпилина, съвременните ски представляват комплексен скоростно-силов спорт, изискващ солидна база на технически умения и висока степен на физическа работоспособност. На базата на това определение скиора, преди всичко е атлет в своя специфичен спорт, в които се изисква тялото да работи като едно цяло в специалните условия на състезателните дисциплини.

 

2.     Tерминът кондиция (от англ. – physical condition) се използва като синоним на състояние на психическа, физическа и вътрешно-функционална пригодност на организма на човека за достигане на определена спортна цел.

 

3.     Физическата подготовка (подготвеност) характеризира комплексната изява на физическите качества и способности на спортиста, а именно бързина, сила, издръжливост, гъвкавост, равновесие, ловкост и координация, отскокливост и др. Кондиционната тренировка се състои от система от упражнения за повишаване и поддържане на тези качества, както и упражнения помагащи за ефективното им използване в състезателна обстановка.

             Упражненията се разделят на:
- Специфични – свързани, основно със специфичните ски упражнения.

- Специални - (Специална ски подготовка, която обикновено и най-често се изпълнява на ски пистата)
- Неспецифични със своите производни - специализирани средства, които са заимствани от други видове спорт (лека атлетика, вдигане на тежести, гимнастика, акробатика и др.) Разбира се акцента ще падне на неспецифичните средства в този материал и особено ще обърнем внимание на средствата и методите на тежката и леката атлетика - спортове които са се доказали многократно в изграждането на комплексните качества особено при подрастващите. Oснови на Кондиционната Подготовка при Подрастващи Скиори Алпийци -анотация

Можете да изтеглите безплатно книгата тук:

ОСНОВИ НА КОНДИЦИОННАТА ПОДГОТОВКА ПРИ ПОДРАСТВАЩИ СКИОРИ АЛПИЙЦИ.pdf

АКЦЕНТИ върху Кондицията и кондиционната тренировка при малките скиори – част 1

Като треньори и спортни специалисти познавайки, морфологичните и функционални особености на дадена възраст, то тогава е възможно да се разработят и прилагат адекватни методи за натоварване на подрастващия организъм с максимално формиращ ефект.

 

Особености при възрастова група 7-12г

                        До 10 годишна възраст момчетата и момичетата имат приблизително еднакъв ръст и телесна маса. Средният темп на увеличение на ръста между 7 и 10 година е около 5 см годишно, а за телесната маса – 2 - 3 кг за година. Гръдният кош се отличава с голяма подвижност. През този период биомеханичната структура на движенията на децата се приближава до тази на възрастните. Разбира се, все още опорно-двигателният апарат не е завършил развитието си. Това често води до деформации на гръбначния стълб, които достигат за тази ранна училищна възраст до 20-25%. Своевременното откриване на тези функционални деформации и използването на специални комплекси от физически упражнения за тяхното задържане или отстраняване, е приоритетна задача при прилагане на упражнения и фитнес комплекси.

 

Динамиката в развиването на физическите качества:

Качеството бързина достига най-високи стойности на прираста в 10-та година. От 9 до 12 години най-успешно се развиват цикличните движения с голяма честота на изпълнение.

 

Силата нараства постепенно до 10-та година, а през 11-та прави известен скок в своето развитие. При момчетата на 8, а при момичетата на 9 години, мускулната сила нараства най-значително. През периода 7-11 години ускорено се развиват експлозивните движения на децата, свързани с развитието на скоростно-силовите възможности.

 

Издръжливостта като критерий за аеробната работоспособност на детския организъм се увеличава през 9-та и 10-та година. В началната училищна възраст между момчетата и момичетата няма съществени различия в темпа на нейния прираст. Най-силно този прираст е изразен между    11-та и 12-та година. След тази възраст качеството издръжливост зависи от специфичните полово-възрастови закономерности.

 

Гъвкавостта, свързана с подвижността в ставите, се развива най- интензивно през 8-та и 9-та година за момчетата и 9-та при момичетата. 

Ловкостта, зависеща от развитието на бързината, силата, гъвкавостта и координационните способности, се развива ускорено през целия период на ранната училищна възраст.

Във възрастов аспект основните двигателни качества: бързина, сила, издръжливост, гъвкавост и ловкост се развиват хетерохронно (разновременно). Комплексно с най-висок прираст на развитие на двигателните качества при момчетата се очертава 8-та година, а при момичетата – 9-та и 10-та година.  

АКЦЕНТИ върху Кондицията и кондиционната тренировка при малките скиори – част 2

Особености при възрастова група 13-16г

 

Полово съзряване . Периодът се определя като пубертетна възраст. Тук имаме ускорено влияе върху дейността на всички органи и системи. Не правят изключение мозъкът и сърцето. Появяват се така наречените вторични полови белези - у двата пола окосмявания под мишниците и около половите органи, изменение тембъра на гласа у момчетата, развитие на млечните жлези и начало на мензис у момичетата ((менархе) и първата еякулация при момчетата. Половото съзряване обаче не настъпва едновременно при всички подрастващи. При едни процесът е по-ускорен, а при други – по-забавен.

 

Бърз физически ръст. Средното увеличаване на ръста у момчетата за година е от 4 до 7 см. и стига до 8 – 10 см. към 15 г. При момичетата израстването е най – интензивно към 13 г. За две години при тях ръстът може да се увеличи с 20 см. Изразено е израстването на крайниците. Изостава това на гърдите и на таза. В резултат се нарушава хармоничността на тялото, което особенно безпокои момичетата. Дисхармонията се допълва и от по-бавното развитие на мускулите.  При небалансираните съотношения на пропорциите на тялото движенията на подрастващите са могат да бъдат резки и несъгласувани (некоординирани).

 

Вътрешни промени в организма. Неблагоприятна е връзката между развитието на сърцето, масата на тялото и състоянието на кръвоносните съдове. Обемът на сърцето се увеличава два пъти, тялото нараства – един и половина, а диаметърът на артериите остава стеснен. Оттук може да настъпват противоречия с неблагоприятни отражения.

 

АКЦЕНТИ върху Кондицията и кондиционната тренировка при малките скиори – част 3

Развиване на физическите качества във възрастов аспект

 

         При проведени многобройни проучвания, изследвания и анализи от видни наши и чужди специалисти в областа на физическото развитие като Гужаловский, Крум Рачев, Зациорски, Иван Кадийски, Кръстев, Линт, Матвеев и др., се доказва твърдението че когато има целенасочено въздействие върху развитието на физическите качества и особено когато това развитие съвпадне със съответните сензитивни периоди, децата постигат значително по-високи резултати и съответно запазването им във времето е по-дълго. (Сензитивност-периоди на възрастово развитие благоприятни за развиването на отделните физически качества)

От  тук се е и дало основание да се предложи следната последователност при изграждането и развитието на физическите качества във възрастов аспект:

1)    Превенция

2)    Бързина

3)    Гъвкавост

4)    Скоростно силови качества

5)    Обща издръжливост

6)    Мускулна сила

7)    Скоростна и силова издръжливост

 

         Приоритетното им развитие през сензитивните периоди, трябва да става в органична връзка с работата за повишаване равнището и на останалите качества.

IMG_0419.JPG

АКЦЕНТИ върху Кондицията и кондиционната тренировка при малките скиори – част 4

Пренос на тренираност.

 

            Спортно-педагогическата практика показва, че целенасочената работа за развитието на едно физическо качество оказва влияние върху развитието и на друго. Тази закономерност е толкова по-подчертано изразена, колкото по-ниска е възрастта на занимаващите се. Този проблем е известен в специалната литература като пренос на тренираността. Този проблем има принципно значение за построяването на тренировъчната програма по физическа подготовка.

 

         Преносът на тренираността намалява с нарастването на възрастта и спортното майсторство поради спецификата на адаптационните изменения в организма на високо разрядните спортисти, докато при начинаещи той е по-ясно изразен.

         Примери за пренос на тренираност или пренос на качества:

         Целенасочената работа за развитието на бързината през етапа на предварителната и началната спортна подготовка спомага за повишаването на силовите възможности и обратно-повишаването на силата (в определи граници) и подвижността в ставите и еластичността на мускулните влакна води до повишаване скоростните възможности на децата. Усъвършенстването на ловкостта до голяма степен зависи от високото равнище на развитие на скоростно – силовите качества. Многократното повторение на упражнения за бързина (стартове, отсечки и пр.) спомага за повишаване на специалната издръжливост.

 

            На базата на общата постановка на проблема стигаме до следните изводи: че преноса на качества е най-изразен в тази възрастова група. Комплексността към която се стремим в ските се сформира именно тогава и става фундамент и подложка за разгръщане на развитието на двигателните качества при групите от Високо спортно майсторство.